AND
439 documents
return to data set
   
439 results (4/8 pages)     12345678       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Shanghai zhi nong ye 上海之農業1933Shanghai she hui ju 上海市社會局
Shanghai te bie shi shi zheng tong ji gai yao 上海特别市市政统计概要1927Shanghai te bie shi zheng fu mi shu chu 上海特別市政府秘書處
Shanghai te bie shi gong wu ju ye wu bao gao 上海特别市工務局業務報告 民國16年 7月至 12月 1928Shanghai te bie shi gong wu ju 上海特别市工務局
Shanghai shang shi guan li 上海商事惯例1933Yan, Esheng 嚴諤聲
Shanghai shi gong yong ju xing zheng guan li shi kuang 上海市公用局行政管理实况1931Shang hai shi gong yong ju 上海市公用局
Jin wu nian lai Shanghai zhi lao zi jiu fen 近五年业上海之劳资纠纷 Industrial disputes in Shanghai since 19281934Shanghai shi zheng fu she hui ju 上海市政府社會局
Shanghai te bie shi nei hua fa shui dian jiao she hui bian 上海特别市内华法水电交涉汇编1929
Shanghai shi lao zi jiu fen tong ji 上海市勞資糾紛統計 Industrial disputes (not including strikes and lockouts) Greater Shanghai, 19301932Shanghai shi zheng fu she hui ju 上海市政府社會局
Shanghai shi wu shi yi ye gong chang lao gong tong ji 上海市五十一业工厂劳工统计1948Shang hai shi lao zi ping duan wei yuan hui 上海市勞資評斷委員會編
Shanghai kang zhan quan shi. Di 1 bian 上海抗战全史 第一编1937Han, Lu 憾盧
Da Shanghai di yi ri 大上海的一日1938Luo, Binji 駱賓基
Shanghai shi bao kan tu shu guan zhong wen qi kan mu lu 上海市报刊图书馆中文期刊目录 1881-19491958
Shanghai gang ma tou de bian qian 上海港码头的变迁1966Chen, Gang 陈港著
Shanghai peng hu qu de bian qian 上海棚户区的变迁1966Shanghai she hui ke xue yuan jing ji yan jiu suo.
Shanghai gang kou da quan 上海港口大全1939Wang, Jingshun 王鏡舜
Shanghai tu shu guan guan cang Zhong wen bao zhi mu lu, 1862-1949 上海图书馆馆藏中文报纸目录 1862-19491982
Tai ping jun san da Shanghai 太平军三打上海1959
Shanghai zu jie wen ti 上海租界问题1932Xia, Jinlin 夏晉麟
Shanghai jie fang qian hou wu jia zi liao hui bian 上海解放前后物价资料汇编 (1921年——1957年)1958Zhongguo ke xue yuan. Shanghai jing ji yan jiu suo.; Shanghai she hui ke xue yuan. Jing ji yan jiu suo.
Shanghai kai fu chu qi dui wai mao yi yan jiu 上海开埠初期对外贸易研究(1843—1863年)1961
Rong jia qi ye shi liao : Maoxin, Fuxin, Shenxin xi tong 荣家企业史料 茂新、福新、申新系统, 1896—1937年1980Shanghai she hui ke xue yuan jing ji yan jiu suo
Shanghai Waitan Nanjing Lu shi hua 上海外滩南京路史话1976Huangpu qu ge ming wei yuan hui xie zuo zu.; Shanghai shi fan da xue li shi xi 上海黃浦区革命委员会写作组, 上海师范大学历史系
Shanghai she ying yi shu zhan lan hui zuo pin xuan ji 上海摄影艺术展览会作品选集1960
Shanghai "ren min gong she wan sui" tu pian zhan lan zuo pin xuan ji 上海“人民公社万岁”图片展览作品选集1960
Shanghai gong ren she ying zuo pin xuan 上海工人摄影作品选1958
Shanghai she ying yi shu zuo pin xuan 上海摄影艺术作品选1974
Shanghai ren min mei shu chu ban she tu shu zong mu 上海人民美术出版社图书总目 (1952-1958)1958
San shi nian lai zhi Shanghai : xu ji 三十年来之上海 : 续集1947Qian, Huafo 钱化佛
Shanghai chan ye yu Shanghai zhi gong 上海产业与上海职工1939Zhu, Bangxing 朱邦兴; Hu, Linge 胡林阁; Xu, Sheng 徐声
Shanghai zhi xiao gong ye 上海之小工業1932He, Gongxing 何躬行
Shanghai zhi ji zhi gong ye 上海之機製工業1933Shanghai shi she hui ju 上海市社會局
Shanghai Chenghuang miao 上海城隍庙1928Huo, Xueming 火雪明
Shanghai shi zhi gong zi lü 上海市之工資率 (Wage rates in Shanghai) 1935Shanghai shi zheng fu she hui ju 上海市政府社會局
Shanghai shi zhi nan 上海市指南1934Shen, Bojing 沈伯經
Shanghai jie fang qian hou wu jia zi liao hui bian 上海解放前后物价資料汇編 (1921年-1957年)1958Zhongguo ke xue yuan. Shanghai jing ji yan jiu suo 中国科学院上海經済硏究所; Shanghai she hui ke xue yuan. Jing ji yan jiu suo 上海社会科学院經濟硏究所編
Da shanghai zhi nan 大上海指南1947Wang, Changnian 王昌年
Shi bian hou zhi Shanghai gong ye 事變後之上海工業1939Jin cheng yin hang Shanghai zong hang diao cha ke 金城銀行上海總行調查科
Zhan shi shanghai jing ji. di 1 ji 战时上海经济. 第1辑1945Tang Xinyi 汤心仪
Shanghai shi xing zheng tong ji gai yao 上海市行政統計概要 : 中華民國十八年度1930Shanghai shi zheng fu mi shu chu 上海市政府秘書處編
Shanghai te bie shi shi zheng tong ji gai yao 上海特別市市政統計概要 1927Shanghai te bie shi mi shu chu 上海特別市政府秘書處
Shanghai guo huo gong chang diao cha lu 上海國貨工廠調查錄1934Liu Tiesun 刘铁孙; Wang Jiadong 王家栋
Shanghai shi shou gong ye she hui zhu yi gai zao de wei da sheng li : ji ge shou gong ye he zuo she de dian xing diao cha 關閉 附近的圖書館位於 69126 Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in DeutschlandHeidelberg D-69117,1959Shanghai shi shou gong ye sheng chan he zuo she lian he she 上海市手工业生产合作社联合社
Shanghai shang shi guan li 上海商事慣例 1936Yan, Esheng 嚴諤聲
Shanghai fang zhi zi liao kao lu 上海方志资料考录 1963
Shanghai xiao dao hui qi yi de gu shi 上海小刀会起义的故事 1959
Shanghai shi junguan shiqi faling huibian (1) 上海市军管时期法令绘集1949Zhonggong zhongyang huadongju zhengce yanjiushi 中共中央华东局政策研究室
Shanghai shi bao kan tu shu guan zhong wen qi kan mu lu. 1881-1949 上海市报刊图书馆中文期刊目录. 1881-19491957Shang hai shi bao kan tu shu guan 上海市报刊图书馆
Fen sui di ren feng suo wei jian she xin shang hai er dou zheng 粉碎敌人封锁为建设新上海而斗争1949Hua dong ren min ge ming da xue jiao wu chu 华东人民革命大学教务处
Shanghai zu ji de hei mu 上海租界的黑幕1943Xuan chuan bu 宣传部
Shanghai zuo zhan zhi jing guo yu suo de zhi jiao xun 上海作战之经讨与所得之教训1937Han, Lu 憾卢
Da Shanghai di yi ri 大上海的一日1938Luo, Binji 駱賓基
Shanghai kang zhan quan shi. di yi bian 上海抗战全史. 第一编1937Han, Lu 憾庐
Shanghai te bei shi lao zi jiu fen tong ji 上海特別市勞資糾紛統計 民國史九年 Industrial disputes (not including strikes and lockouts) 19301932Shanghai shi zheng fu she hui ju 上海市政府社會局
Jin wu nian lai Shanghai zhi lao zi jiu fen 近五年來上海之勞資糾紛 Industrial disputes in Shanghai since 1928 1934Shanghai shi zheng fu she hui ju 上海市政府社會局 Bureau of Social Affairs, the City Government of Greater Shanghai.
Zui jin Shanghai jin rong shi fu kan zhi yi 最近上海金融史附刊之一1933Xu, Jiqing 徐寄廎
Lao shanghai 老上海1919Chen, Rongguang 陈荣广
Zui jin shanghai jin rong shi 最近上海金融史1926Xu, Jiqing 徐寄廎; Yong, Jia 永嘉
Shanghai yi shi da guan 上海轶事大观1924Chen, Boxi 陈伯熙
Shanghai gong ren ye yu she ying zuo pin xuan 上海工人业余摄影作品选1975Shanghai Shi gong ren wen hua gong 上海市工人文化宮
Shanghai gong ren ye yu she ying zuo pin xuan 上海工人业余摄影作品选1974Shanghai Shi gong ren wen hua gong 上海市工人文化宮
   
439 results (4/8 pages)     12345678       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
 
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


Page rendering in 0.041s