AND
392 documents
return to data set
   
392 results (1/7 pages)     1234567       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Building Shanghai: The Story of China's Gateway2013 Edward Denison; Guang Yu Ren
Qing dai Shanghai sha chuan hang yun ye shi yan jiu 清代上海沙船航运业史研究2012Akira Matsuura 松浦章
Hui se Shanghai, 1937-1945-- Zhongguo wen ren de yin tui, fan kang yu he zuo 灰色上海,1937-1945, 中国文人的隐退、反抗与合作2012Fu, Baoshi 傅葆石
Zhongguo yu Zhongguo ren ying xiang 中国与中国人影像2012约翰·汤姆逊
Hu jinquan tan dian ying 胡金铨谈电影2011Hu, Jinquan 胡金铨
Crossing empire's edge : Foreign Ministry police and Japanese expansionism in Northeast Asia2009Esselstrom, Erik
Gated communities in China : class, privilege and the moral politics of the good life2009Pow, Choon-Piew
Zhongguo si xiang shi yan jiu 中国思想史研究2009岛田虔次
Shanghai political & economic reports, 1842-1943 [Vol. 13 1921-1924]2008This collection of primary documents, establishes a comprehensive series of despatches, in the main from the British consul in Shanghai to the British ambassador to China based usually in Peking, but in the 1930s based in Shanghai itself. The form and extent of communications vary during the period, and include annual reports and trade returns, judicial reviews, despatches on topics of interest and telegrams on urgent matters. After 1920 series of quarterly political reports and six-monthly intelligence summaries are initiated, and some other irregular periodic reports emerge. There is regular information on the government of the Settlement, and reports on the opium trade; there are extended reports, in 1856, on the continuing Taiping Rebellion, and later, reports on the Sino-Japanese war over the control of Korea; from 1901-11 reports include: the Boxer Rebellion; commentary on the French settlement; anti-government conspirators in Shanghai; the Russo-Japanese war; the Shanghai tramway system; the bubonic plague in Shanghai; the Chinese revolution of 1911-12; British intelligence reports on German activities, 1914-18; and in the mid-1920s telegrams reflect the impact of the civil war in China, and report “the Shanghai incident”. The collection of documents ends with the winding up of the Settlement under wartime Japanese occupation, and numerous papers in 1942 carry discussion of this conclusion.
Pin wei she hua 品味奢华2008Wu, Renshu 巫仁恕
Zhongguo xin wen yu lun shi 中国新闻舆论史2008Lin, Yutang 林语堂
The Jacquinot safe zone Wartime refugees in Shanghai2008Marcia R.Ristaino
Zuo tu you shi yu xi xue dong jian - Wan qing hua bao yan jiu 左图右史与西学东渐-晚清画报研究2008Chen Pingyuan 陈平原
Quan zheng yi zhen 券证遗珍 /2007Chen, Cai 陈采
Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国2007Yang, Tianshi 杨天石
Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国2007Yang, Tianshi 杨天石
20世纪中国翻译史2005Fang,Huawen 方华文
Zhongguo yin shi wen hua shi 中国饮食文化史2005Zhao Rongguang 赵荣光
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
1927-1937 nian de Shanghai : shi zheng quan, di fang xing he xian dai hua 1927-1937 年的上海 : 市政权, 地方性和现代化2004Henriot, Christian 安克强 An Keqiang
Selling happiness : calendar posters and visual culture in early twentieth-century Shanghai2004Laing, Ellen Johnston
Wan qing nü xing yu jin dai zhongguo 晚清女性与近代中国2004Xia, Xiaohong 夏晓虹
Tou shi lao shang hai 透视老上海2004Xiong, Yuezhi 熊月之 高纲博文
Zhui xun xian dai zhongguo-- 1600-1912 nian de zhongguo li shi 追寻现代中国—1600-1912年的中国历史2004Jonathan D. Spence
Lao Shanghai su yu tu shuo da quan 老上海俗语图说大全2004MENG, Zhaochen 孟兆臣
Shanghai in transition : changing perspectives and social contours of a Chinese metropolis2003Gamble, Jos
Zhongguo de fu nü yu cai chan 中国的妇女与财产2003Bai,Kai 白凯
Zhongguo jin dai si xiang shi lun 中国近代思想史论2003Wang ermin 王尔敏
Wei xian de yu yue- 20 shi ji Shanghai de chang ji wen ti yu xian dai xing 危险的愉悦-20世纪上海的娼妓问题与现代性2003Gail Hershatter
Nihon senryōka Shanhai ni okeru Nitchū yōjin intabyū no kiroku : Kimura Hideo cho "Ajia saiken hiroku, haisen zen'ya" 日本占領下上海における日中要人インタビューの記錄 : 木村英夫著「亜細亜再建秘錄-敗戦前2002Takatsuna Hirofumi (ed.) 高綱博文
Jiu fu yu min - Shanghai qian zhuang piao tu shi 九府裕民—上海钱庄票图史2002Fu Weiqun 傅为群
Xin zhongguo dian ying shi 新中国电影史2002Yin, Hong 尹鸿;Ling, Yan 凌燕
Xi fang mei shu dong jian shi 西方美术东渐史2002GUAN, Wei 关卫
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1854-63 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1864-66 (Minutes of the Shanghai Municipal Council2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1867-69 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1870-71 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1872-73 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1874-76 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1877-82 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1883-86 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1887-89 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1890-92 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1893-94 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1895-96 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1897-98 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1899-1901 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1902-04 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1905-07 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1908-10 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
Gong bu ju hui yi ji lu 工部局会议记录 - 1911-13 (Minutes of the Shanghai Municipal Council)2001Shanghai Municipal Council 公部局
   
392 results (1/7 pages)     1234567       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
 
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


Page rendering in 0.11s