AND
29 documents
return to data set
   
29 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Zhong Ri zhan zheng zi liao 中日戰爭資料1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Yi ming ji 佚名輯
Zhongguo gu jin di ming da ci dian 中國古今地名大辭典1931
Zhongguo di ming yan bian shou ce (1912 nian yi lai sheng shi xian xin lao di ming) 中國地名演變手冊 (1912年以來省市縣新老地名)2001Zhang Zhiqiang 張志强, Chen Li 陳 利, Gao Feng 高 鋒, Zhang Ligong 張立功 (eds.)
Zui xin shanghai zhi nan 最新上海指南1946Leng Shengwu 冷省吾
Zu jie yu Zhongguo 租界與中國1969Gu, Qizhong 顧器重
Zhong Ying Fa wai jiao ci dian 中英法外交詞典 民國14年1969
Zhongguo kang zhan shi 中國抗戰史1969Feng, Zichao 馮子超
Zhong ri shang hai ting zhan ji ri fang che jun xie ding 中日上海停战及日方撤军协定1932
Zui xin shanghai zhi nan 最新上海指南1947Shen Yu 沈宇
Zhan shi shanghai jing ji. di 1 ji 战时上海经济. 第1辑1945Tang Xinyi 汤心仪
Zui jin Shanghai jin rong shi fu kan zhi yi 最近上海金融史附刊之一1933Xu, Jiqing 徐寄廎
Zui jin shanghai jin rong shi 最近上海金融史1926Xu, Jiqing 徐寄廎; Yong, Jia 永嘉
Zai shanhai hōjin jinkō jittai chōsahyō 在上海邦人人口実態調查表 1945Daitōashō Sōmukyoku 大東亜省総務局調查課
Zhongguo li dai fu nü zhuang shi 中国历代妇女妆饰1988Zhou, Xun 周讯;Gao, Chunming 高春明
Zhongguo de fu nü yu cai chan 中国的妇女与财产2003Bai,Kai 白凯
Zhongguo shang ye shi 中国商业史1936Wang, Xiaotong 王孝通
Zhongguo gong ye de te dian、zi ben、jie gou deng he gong ye zhong ge hang ye gai kuang 中国工业的特点、资本、结构等和工业中各行业概况1957Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛
Zhongguo jin dai si xiang yu xue shu de xi pu 中国近代思想与学术的系谱2001Wang Fansen 王汎森
Zhongguo jin dai si xiang shi lun 中国近代思想史论2003Wang ermin 王尔敏
Zhongguo yin shi wen hua shi 中国饮食文化史2005Zhao Rongguang 赵荣光
Zhongguo tu di sang shi shi 中国土地丧失史1928Tang, Shouchang 唐守常
Zhui xun xian dai zhongguo-- 1600-1912 nian de zhongguo li shi 追寻现代中国—1600-1912年的中国历史2004Jonathan D. Spence
Zhongguo xin wen yu lun shi 中国新闻舆论史2008Lin, Yutang 林语堂
Zhongguo si xiang shi yan jiu 中国思想史研究2009岛田虔次
Zhongguo yu Zhongguo ren ying xiang 中国与中国人影像2012约翰·汤姆逊
Zuo tu you shi yu xi xue dong jian - Wan qing hua bao yan jiu 左图右史与西学东渐-晚清画报研究2008Chen Pingyuan 陈平原
Zhongguo binyiguan yiji gufen youxian gongsi gaiyao 中國殯儀館儀記股份有限公司概要1933

Advertising prospectus of the China Funeral Directors.

Zhong guo nong gong min zhu dang shang hai lie shi ji nian ji 浩气长存:中国农工民主党上海烈士纪念集1997Zhong guo ren min zheng zhi xie shang hui yi shang hai shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui中国人民政治协商会议上海市委员会文史资料委员会
Zai Zao Yu Zi Su 再造与自塑2020Liu, Yajuan 刘亚娟

From 1949 to 1965, the process of the Chinese Communist Party reshaping the new working class was also a journey of shaping 'new individuals.' The Communists attempted to erase the distinction between mental and manual labor, overturning deeply ingrained traditional Chinese notions such as 'all labor is demeaning except for reading,' and forging a new identity capable of engaging in physical labor while possessing advanced technology and culture. This identity was characterized as a 'worker-intellectual,' embodying both the role of a laborer and an intellectual. Essentially, this was a revolutionary transformation of the 'individual.' From a human perspective, the CCP's remaking of the working class was not only a transformation of human nature but also a rediscovery of the complexities within human nature.

1949-1965年,中国共产党再造新工人的过程也是一个塑造“新人”的历程。共产党人试图消除脑力劳动和体力劳动的差别,推翻在传统中国根深蒂固的“万般皆下品、唯有读书高”等观念,塑造出一种既能从事体力劳动、又掌握了先进技术和先进文化,既是工人、又是知识分子的“工人知识分子”形态。从本质上说,这实际上是一场关于“人”的革命。而如果站在人的角度上来看,中共对工人的再造既是一种对人性的改造,也是对复杂人性的重新发现。

   
29 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
 
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


Page rendering in 0.022s