100 documents
return to data set
   
100 results (1/2 pages)     12       
ID Title Year of release Director Duration Language 
215鸦片战争 - The opium war - Ya pian zhan zheng1997Xie Jin 谢晋153'Chinese
74三毛从军记 - San Mao joings the army - San mao cong jun ji 1992Zhang Jianya 张建亚90'Chinese
72八百壮士 - Eight hundred Hheroes - Ba bai zhuang shi1975Ding Shanxi 丁善玺113'Chinese
203舞台姐妹 - Stage sisters - Wu tai jie mei 1964Xie Jin 谢晋112'Chinese
188大李小李和老李 - Big Li, Young Li and Old Li - Da li xiao li he lao li1962Xie Jin 谢晋82’Chinese
149枯木逢春 - Spring comes to the withered tree - Ku mu feng chun1961Zheng Junli 郑君里95'Chinese
109今天我休息 — It's my day off — Jin tian wo xiu xi1959Lu Ren 鲁韧 87'Chinese
127宝莲灯 - Magic lamp - Bao lian deng1959Ye Ming 叶明 79'Chinese
160林则徐 - The Opium Wars - Lin ze xu1959Zheng Junli 郑君里;Ceng Fan 岑范100'Chinese
170聂耳 - Nie Er - Nie Er1959Zheng Junli 郑君里118'Chinese
157家 - Family - Jia1957Chen Xihe 陈西禾;Ye Ming 叶明201'Chinese
195啼笑因缘 - Fate in tears and laughter - Ti xiao yin yuan1957Li Chenfeng 李晨风118‘Unknown
214羊城暗哨 - Secret guard in Canton - Yang cheng an shao1957Lu Jue 卢珏96'Chinese
200为了和平 - For peace - Wei le he ping1956Huang Zuolin 黄佐临105'Chinese
143方珍珠 - Fang Zhenzhu - Fang zhen zhu1952Xu Changlin 徐昌霖96'Chinese
204武训传 - The life of Wuxun - Wu xun zhuan1952Sun Yu 孙瑜208'Chinese
126白毛女 - The white-haired girl - Bai mao nü1950Wang Bin 王滨; Shui Hua 水华 130'Chinese
146腐蚀 - Erosion - Fu shi1950Huang Zuolin 黄佐临146'Chinese
178人民的巨掌 - Inescapable - Ren min de ju zhang1950Chen Liting 陈鲤庭80'Chinese
186思想问题 - Ideological Problems - Si xiang wen ti1950Huang Zuolin 黄佐临;Dint Li 丁力;Luo Yizhi 罗毅之;Ye Ming 叶明;Lu Ren 鲁韧113'Chinese
129表 - The watch - Biao1949Huang Zuolin 黄佐临 104'Chinese
142二百五小传 - A biography of a fool - Er bai wu xiao zhuan1949Zheng Xiaoqiu 郑小秋91'Chinese
145风雨江南 - The special marriage - Feng yu jiang nan1949Zhang Min 章泯103'Chinese
161丽人行 - Three women - Li ren xing1949Chen Liting - 陈鲤庭102'Chinese
205乌鸦与麻雀- Crows and sparrows - Wu ya yu ma que1949Zheng Junli 郑君里106‘Chinese
271Wanderings of Three Hairs the Orphan - 三毛流浪記 - San mao liu lang ji1949 Zhao Ming 趙明 and Yan Gong 嚴恭70‘Chinese
213希望在人间 - Hope in the world - Xi wang zai ren jian1949Shen Fu 沈浮109'Chinese
184生死恨 - Remorse at death - Sheng si hen1948Fei Mu 费穆60'Chinese
198万家灯火 - Myriads of Lights - Wan jia deng huo1948Shen Fu 沈浮115'Chinese
207相思债 - Debt Of Lovesickness - Xiang si zhai1948Hu Xinling 胡心灵102'Chinese
208小城之春 - Spring in a small town - Xiao cheng zhi chun1948Fei Mu 费穆93'Chinese
216遥远的爱 - Remote love - Yao yuan de ai1948Chen Liting 陈鲤庭120'Chinese
108乘龙快婿 — Ideal son-in-law — Cheng long kuai xu1947Zhang Juxiang 张骏祥 81'Chinese
112还乡日记 — Diary About Returning To The Native — Huan xiang ri ji1947Zhang Junxiang 张骏祥 112'Chinese
115太太万岁— Long live the missus — Tai tai wan sui1947Sang Hu 桑弧 107'Chinese
128八千里路云和月 - Eight thousand li of cloud and moon - Ba qian li lu yun he yue1947Shi Dongshan 史东山 124'Chinese
131不了情 - Lingering passion - Bu liao qing1947Sang Hu 桑弧 92'Chinese
132长相思 - An all-consuming Love - Chang xiang si1947He Zhaozhang 何兆璋 80'Chinese
152花外流莺 - Orioles Banished from the Flowers - Hua wai liuying1947Fang Peilin 方沛霖84'Chinese
168母与子 - Mother and son - Mu yu zi1947Li Pingqian 李萍倩100'Chinese
193天堂春梦 - Dream in paradise - Tian tang chun meng1947Tang Xiaodan 汤晓丹125'Chinese
218夜店 — Night inn - Ye dian1947Huang Zuolin 黄佐临112'Chinese
151红楼梦 - Dreams of the red mansions -Hong lou meng1945Bu wancang 卜万仓124'Chinese
164摩登女性 - Modern woman - Mo deng nu xing1945Tu Guangqi 屠光启68'Chinese
177秋海棠 - Begonia - Qiu hai tang1943Maxu Weiang 马徐维邦202'Chinese
224渔家女 - The fisherman's daughter - Yu jia nu1943Bu Wancang 卜万仓106'Chinese
134春 - Spring - Chun1942Yang Xiaozhong 杨小仲 105'Chinese
171宁武关 - Ningwu guan - Ning wu guan1941Bu Wancang 卜万仓25'Chinese
194铁扇公主 - Princess iron fan - Tie shan gong zhu1941Wan Lanming 万籁鸣;Wan Guchan 万古蟾72'Chinese
153混江龙李俊 - Li Jun, a hero in the river - Hun jiang long Li Jun1940Wang Yuanlong 王元龙89'Chinese
73上海陸戦隊 - Shanhai rikusentai1939Hisatora Kumagai 熊谷久虎93'Japanese
147孤岛天堂- Orphan island paradise - Gu dao tian tang1939Cai Chusheng 蔡楚生92'Chinese
166木兰从军 — Mulan joins the army - Mu lan cong jun1939Bu Wancang 卜万仓89'Chinese
183少奶奶的扇子 - The mistress's fan - Shao nai nai de shan zi1939Li Pingqian 李萍倩92'Chinese
199万众一心 - Million people, one mind - Wan zhong yi xin1939Ren Pengnian 任彭年79'Chinese
206武则天 - Empress Wu - Wu Zetian1939Fang Peilin 方沛霖110'Chinese
226中华儿女 - Children of China - Zhong hua er nu1939Shen Xiling 沈西苓85'Chinese
179日出 - Sunrise - Ri chu1938Yue Feng 岳枫95'Chinese
13马路天使 - Street angel - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
114十字街头 — Crossroads — Shi zi jie tou1937Shen Xiling 沈西苓 110'Chinese
   
100 results (1/2 pages)     12       
 
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


Page rendering in 0.043s