100 documents
return to data set
   
100 results (1/2 pages)     12       
ID Title Year of release Director Duration Language 
215鸦片战争 - The opium war - Ya pian zhan zheng1997Xie Jin 谢晋153'Chinese
233马路天使 - Street angels - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
13马路天使 - Street angel - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
234马路天使 - Street angel - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
258马路天使 - Street angel - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
145风雨江南 - The special marriage - Feng yu jiang nan1949Zhang Min 章泯103'Chinese
144风云儿女 - Children of troubled time - Feng yun er nü1935Xu Xingzhi 许幸之89'Chinese
176青年进行曲 - The marching of youth - Qing nian jin xing qu1937Shi Dongshan 史东山104'Chinese
15雪中孤雏 - An orphan - Xue zhong gu chu1929Zhang Huimin 张惠民75'Silent
132长相思 - An all-consuming Love - Chang xiang si1947He Zhaozhang 何兆璋 80'Chinese
222银汉双星 - Two stars of the milky way - Yin han shuang xing1931Shi Dongshan 史东山79'Silent
194铁扇公主 - Princess iron fan - Tie shan gong zhu1941Wan Lanming 万籁鸣;Wan Guchan 万古蟾72'Chinese
219野玫瑰 - Wild rose - Ye mei gui1932Sun Yu 孙瑜70'Silent
14都市风光 - Scenes of city life - Du shi feng guang1935Yuan Muzhi 袁牧之92'Chinese
216遥远的爱 - Remote love - Yao yuan de ai1948Chen Liting 陈鲤庭120'Chinese
112还乡日记 — Diary About Returning To The Native — Huan xiang ri ji1947Zhang Junxiang 张骏祥 112'Chinese
212西厢记 - Romance of west chamber - Xi xiang ji1927Hou Yao 侯曜;Li Minwei 黎民伟42Silent
129表 - The watch - Biao1949Huang Zuolin 黄佐临 104'Chinese
152花外流莺 - Orioles Banished from the Flowers - Hua wai liuying1947Fang Peilin 方沛霖84'Chinese
133船家女 - Boatman's daughter - Chuan jia nü1935Shen Xiling 沈西苓 101'Chinese
203舞台姐妹 - Stage sisters - Wu tai jie mei 1964Xie Jin 谢晋112'Chinese
146腐蚀 - Erosion - Fu shi1950Huang Zuolin 黄佐临146'Chinese
227脂粉市场 — The market of beauty - Zhi fen shi chang1933Zhang Shichuan 张石川80'Silent
170聂耳 - Nie Er - Nie Er1959Zheng Junli 郑君里118'Chinese
214羊城暗哨 - Secret guard in Canton - Yang cheng an shao1957Lu Jue 卢珏96'Chinese
151红楼梦 - Dreams of the red mansions -Hong lou meng1945Bu wancang 卜万仓124'Chinese
177秋海棠 - Begonia - Qiu hai tang1943Maxu Weiang 马徐维邦202'Chinese
185神女 - The Goddess - Shen nu1934Wu Yonggang 吴永刚76'Silent
207相思债 - Debt Of Lovesickness - Xiang si zhai1948Hu Xinling 胡心灵102'Chinese
126白毛女 - The white-haired girl - Bai mao nü1950Wang Bin 王滨; Shui Hua 水华 130'Chinese
184生死恨 - Remorse at death - Sheng si hen1948Fei Mu 费穆60'Chinese
154火山情血 - Revenge bythe volcano - Huo shan qing xue1932Sun Yu 孙瑜95’Silent
224渔家女 - The fisherman's daughter - Yu jia nu1943Bu Wancang 卜万仓106'Chinese
153混江龙李俊 - Li Jun, a hero in the river - Hun jiang long Li Jun1940Wang Yuanlong 王元龙89'Chinese
155浪淘沙 - The desert island - Lang tao sha1936Wu Yonggang 吴永刚68'Chinese
167母性之光 - Motherly love - Mu xing zhi guang1933Bu Wancang 卜万仓92'Silent
168母与子 - Mother and son - Mu yu zi1947Li Pingqian 李萍倩100'Chinese
204武训传 - The life of Wuxun - Wu xun zhuan1952Sun Yu 孙瑜208'Chinese
206武则天 - Empress Wu - Wu Zetian1939Fang Peilin 方沛霖110'Chinese
190桃花泣血记 - The peach girl - Tao hua qi xue ji1931Bu Wancang 卜万仓88‘Silent
197桃李劫 - Plunder of Peach and Plum - Tao li jie1934Ying Yunwei 应云为121'Chinese
149枯木逢春 - Spring comes to the withered tree - Ku mu feng chun1961Zheng Junli 郑君里95'Chinese
160林则徐 - The Opium Wars - Lin ze xu1959Zheng Junli 郑君里;Ceng Fan 岑范100'Chinese
166木兰从军 — Mulan joins the army - Mu lan cong jun1939Bu Wancang 卜万仓89'Chinese
135春蚕 - Spring silkworms - Chun can1933Cheng Bugao 程步高 94'Chinese
134春 - Spring - Chun1942Yang Xiaozhong 杨小仲 105'Chinese
163明末遗恨 - Eternal regret of Dynasty Ming - Ming mo yi hen1936Zhang Shankun 张善琨93‘Chinese
179日出 - Sunrise - Ri chu1938Yue Feng 岳枫95'Chinese
143方珍珠 - Fang Zhenzhu - Fang zhen zhu1952Xu Changlin 徐昌霖96'Chinese
210新旧上海 — New and old Shanghai - Xin jiu shang hai1936Cheng Bugao 程步高101'Chinese
211新女性 - New women - Xin nu xing1935Cai Chusheng 蔡楚生106'Silent
164摩登女性 - Modern woman - Mo deng nu xing1945Tu Guangqi 屠光启68'Chinese
136慈母曲 - Mother's song - Ci mu qu1937Zhu Shilin 朱石麟 112'Chinese
175情海重吻 - Kisses Once - Qing hai chong wen1928Xie Yunqing 谢云卿60'Silent
141恶邻 - Greedy Neighbours - E lin1933Ren Pengnian 任彭年41'Silent
186思想问题 - Ideological Problems - Si xiang wen ti1950Huang Zuolin 黄佐临;Dint Li 丁力;Luo Yizhi 罗毅之;Ye Ming 叶明;Lu Ren 鲁韧113'Chinese
213希望在人间 - Hope in the world - Xi wang zai ren jian1949Shen Fu 沈浮109'Chinese
183少奶奶的扇子 - The mistress's fan - Shao nai nai de shan zi1939Li Pingqian 李萍倩92'Chinese
209小玩意 - The little toys - Xiao wan yi1932Sun Yu 孙瑜103'Silent
208小城之春 - Spring in a small town - Xiao cheng zhi chun1948Fei Mu 费穆93'Chinese
   
100 results (1/2 pages)     12       
 
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


Page rendering in 0.031s