100 documents
return to data set
   
100 results (1/2 pages)     12       
ID Title Year of release Director Duration Language 
271Wanderings of Three Hairs the Orphan - 三毛流浪記 - San mao liu lang ji1949 Zhao Ming 趙明 and Yan Gong 嚴恭70‘Chinese
258马路天使 - Street angel - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
234马路天使 - Street angel - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
233马路天使 - Street angels - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
229姊妹花 - Twin sisters - Zi mei hua1933Zheng zhengqiu 郑正秋110'Chinese
228壮志凌云 - Soaring aspiration - Zhuang zhi ling yun1936Wu Yonggang 吴永刚94'Chinese
227脂粉市场 — The market of beauty - Zhi fen shi chang1933Zhang Shichuan 张石川80'Silent
226中华儿女 - Children of China - Zhong hua er nu1939Shen Xiling 沈西苓85'Chinese
224渔家女 - The fisherman's daughter - Yu jia nu1943Bu Wancang 卜万仓106'Chinese
222银汉双星 - Two stars of the milky way - Yin han shuang xing1931Shi Dongshan 史东山79'Silent
220一剪梅 - A spray of plum blossoms - Yi jian mei1931Bu Wancang 卜万仓100'Silent
219野玫瑰 - Wild rose - Ye mei gui1932Sun Yu 孙瑜70'Silent
218夜店 — Night inn - Ye dian1947Huang Zuolin 黄佐临112'Chinese
217夜半歌声 - Song at midnight - Ye ban ge sheng1937Maxu Weibang 马徐维邦119'Chinese
216遥远的爱 - Remote love - Yao yuan de ai1948Chen Liting 陈鲤庭120'Chinese
215鸦片战争 - The opium war - Ya pian zhan zheng1997Xie Jin 谢晋153'Chinese
214羊城暗哨 - Secret guard in Canton - Yang cheng an shao1957Lu Jue 卢珏96'Chinese
213希望在人间 - Hope in the world - Xi wang zai ren jian1949Shen Fu 沈浮109'Chinese
212西厢记 - Romance of west chamber - Xi xiang ji1927Hou Yao 侯曜;Li Minwei 黎民伟42Silent
211新女性 - New women - Xin nu xing1935Cai Chusheng 蔡楚生106'Silent
210新旧上海 — New and old Shanghai - Xin jiu shang hai1936Cheng Bugao 程步高101'Chinese
209小玩意 - The little toys - Xiao wan yi1932Sun Yu 孙瑜103'Silent
208小城之春 - Spring in a small town - Xiao cheng zhi chun1948Fei Mu 费穆93'Chinese
207相思债 - Debt Of Lovesickness - Xiang si zhai1948Hu Xinling 胡心灵102'Chinese
206武则天 - Empress Wu - Wu Zetian1939Fang Peilin 方沛霖110'Chinese
205乌鸦与麻雀- Crows and sparrows - Wu ya yu ma que1949Zheng Junli 郑君里106‘Chinese
204武训传 - The life of Wuxun - Wu xun zhuan1952Sun Yu 孙瑜208'Chinese
203舞台姐妹 - Stage sisters - Wu tai jie mei 1964Xie Jin 谢晋112'Chinese
200为了和平 - For peace - Wei le he ping1956Huang Zuolin 黄佐临105'Chinese
199万众一心 - Million people, one mind - Wan zhong yi xin1939Ren Pengnian 任彭年79'Chinese
198万家灯火 - Myriads of Lights - Wan jia deng huo1948Shen Fu 沈浮115'Chinese
197桃李劫 - Plunder of Peach and Plum - Tao li jie1934Ying Yunwei 应云为121'Chinese
196体育皇后 - Queen of sports - Ti yu huang hou1934Sun Yu 孙瑜85'Silent
195啼笑因缘 - Fate in tears and laughter - Ti xiao yin yuan1957Li Chenfeng 李晨风118‘Unknown
194铁扇公主 - Princess iron fan - Tie shan gong zhu1941Wan Lanming 万籁鸣;Wan Guchan 万古蟾72'Chinese
193天堂春梦 - Dream in paradise - Tian tang chun meng1947Tang Xiaodan 汤晓丹125'Chinese
192天伦 - Filial Piety - Tian lun1935Fei Mu 费穆65'Silent
190桃花泣血记 - The peach girl - Tao hua qi xue ji1931Bu Wancang 卜万仓88‘Silent
188大李小李和老李 - Big Li, Young Li and Old Li - Da li xiao li he lao li1962Xie Jin 谢晋82’Chinese
186思想问题 - Ideological Problems - Si xiang wen ti1950Huang Zuolin 黄佐临;Dint Li 丁力;Luo Yizhi 罗毅之;Ye Ming 叶明;Lu Ren 鲁韧113'Chinese
185神女 - The Goddess - Shen nu1934Wu Yonggang 吴永刚76'Silent
184生死恨 - Remorse at death - Sheng si hen1948Fei Mu 费穆60'Chinese
183少奶奶的扇子 - The mistress's fan - Shao nai nai de shan zi1939Li Pingqian 李萍倩92'Chinese
180如此繁华 - Extravaganza - Ru ci fan hua1937Ouyang Yuqian欧阳予倩103'Chinese
179日出 - Sunrise - Ri chu1938Yue Feng 岳枫95'Chinese
178人民的巨掌 - Inescapable - Ren min de ju zhang1950Chen Liting 陈鲤庭80'Chinese
177秋海棠 - Begonia - Qiu hai tang1943Maxu Weiang 马徐维邦202'Chinese
176青年进行曲 - The marching of youth - Qing nian jin xing qu1937Shi Dongshan 史东山104'Chinese
175情海重吻 - Kisses Once - Qing hai chong wen1928Xie Yunqing 谢云卿60'Silent
173女儿经 - Bible for girls - Nu er jing1934Zhang Shichuan 张石川;Li Pingqian 李萍倩;程步高 Cheng Bugao;Shen Xiling 沈西苓;Yao Sufeng姚苏凤;Zheng Zhengqiu 郑正秋;Xu Xinfu 徐欣夫;Chen Kengran 陈铿然;Wu Cun 吴村163'Chinese
172前台与后台 - The front and the back of the stage - Qian tai yu hou tai1937Zhou Yihua 周翼华27'Chinese
171宁武关 - Ningwu guan - Ning wu guan1941Bu Wancang 卜万仓25'Chinese
170聂耳 - Nie Er - Nie Er1959Zheng Junli 郑君里118'Chinese
169南国之春 - Southern Spring - Nan guo zhi chun1933Cai Chusheng 蔡楚生78'Silent
168母与子 - Mother and son - Mu yu zi1947Li Pingqian 李萍倩100'Chinese
167母性之光 - Motherly love - Mu xing zhi guang1933Bu Wancang 卜万仓92'Silent
166木兰从军 — Mulan joins the army - Mu lan cong jun1939Bu Wancang 卜万仓89'Chinese
164摩登女性 - Modern woman - Mo deng nu xing1945Tu Guangqi 屠光启68'Chinese
163明末遗恨 - Eternal regret of Dynasty Ming - Ming mo yi hen1936Zhang Shankun 张善琨93‘Chinese
161丽人行 - Three women - Li ren xing1949Chen Liting - 陈鲤庭102'Chinese
   
100 results (1/2 pages)     12       
 
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


Page rendering in 0.026s