100 documents
return to data set
   
100 results (1/2 pages)     12       
ID Title Year of release Director Duration Language 
110劳工之爱情 — Labour's love — Lao gong zhi ai qing1922Zhang Shichuan 张石川 22'Silent
212西厢记 - Romance of west chamber - Xi xiang ji1927Hou Yao 侯曜;Li Minwei 黎民伟42Silent
175情海重吻 - Kisses Once - Qing hai chong wen1928Xie Yunqing 谢云卿60'Silent
15雪中孤雏 - An orphan - Xue zhong gu chu1929Zhang Huimin 张惠民75'Silent
190桃花泣血记 - The peach girl - Tao hua qi xue ji1931Bu Wancang 卜万仓88‘Silent
220一剪梅 - A spray of plum blossoms - Yi jian mei1931Bu Wancang 卜万仓100'Silent
222银汉双星 - Two stars of the milky way - Yin han shuang xing1931Shi Dongshan 史东山79'Silent
154火山情血 - Revenge bythe volcano - Huo shan qing xue1932Sun Yu 孙瑜95’Silent
209小玩意 - The little toys - Xiao wan yi1932Sun Yu 孙瑜103'Silent
219野玫瑰 - Wild rose - Ye mei gui1932Sun Yu 孙瑜70'Silent
16天明 - Daybreak - Tian ming1933Sun Yu 孙瑜96'Silent
135春蚕 - Spring silkworms - Chun can1933Cheng Bugao 程步高 94'Chinese
141恶邻 - Greedy Neighbours - E lin1933Ren Pengnian 任彭年41'Silent
167母性之光 - Motherly love - Mu xing zhi guang1933Bu Wancang 卜万仓92'Silent
169南国之春 - Southern Spring - Nan guo zhi chun1933Cai Chusheng 蔡楚生78'Silent
227脂粉市场 — The market of beauty - Zhi fen shi chang1933Zhang Shichuan 张石川80'Silent
229姊妹花 - Twin sisters - Zi mei hua1933Zheng zhengqiu 郑正秋110'Chinese
137大路 - The Great road - Da Lu1934Sun Yu 孙瑜 103'Chinese
173女儿经 - Bible for girls - Nu er jing1934Zhang Shichuan 张石川;Li Pingqian 李萍倩;程步高 Cheng Bugao;Shen Xiling 沈西苓;Yao Sufeng姚苏凤;Zheng Zhengqiu 郑正秋;Xu Xinfu 徐欣夫;Chen Kengran 陈铿然;Wu Cun 吴村163'Chinese
185神女 - The Goddess - Shen nu1934Wu Yonggang 吴永刚76'Silent
196体育皇后 - Queen of sports - Ti yu huang hou1934Sun Yu 孙瑜85'Silent
197桃李劫 - Plunder of Peach and Plum - Tao li jie1934Ying Yunwei 应云为121'Chinese
14都市风光 - Scenes of city life - Du shi feng guang1935Yuan Muzhi 袁牧之92'Chinese
133船家女 - Boatman's daughter - Chuan jia nü1935Shen Xiling 沈西苓 101'Chinese
144风云儿女 - Children of troubled time - Feng yun er nü1935Xu Xingzhi 许幸之89'Chinese
148国风 - National Customs - Guo feng1935Luo Mingyou 罗明佑;Zhu Shilin 朱石麟88'Silent
192天伦 - Filial Piety - Tian lun1935Fei Mu 费穆65'Silent
211新女性 - New women - Xin nu xing1935Cai Chusheng 蔡楚生106'Silent
155浪淘沙 - The desert island - Lang tao sha1936Wu Yonggang 吴永刚68'Chinese
163明末遗恨 - Eternal regret of Dynasty Ming - Ming mo yi hen1936Zhang Shankun 张善琨93‘Chinese
210新旧上海 — New and old Shanghai - Xin jiu shang hai1936Cheng Bugao 程步高101'Chinese
228壮志凌云 - Soaring aspiration - Zhuang zhi ling yun1936Wu Yonggang 吴永刚94'Chinese
13马路天使 - Street angel - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
114十字街头 — Crossroads — Shi zi jie tou1937Shen Xiling 沈西苓 110'Chinese
136慈母曲 - Mother's song - Ci mu qu1937Zhu Shilin 朱石麟 112'Chinese
172前台与后台 - The front and the back of the stage - Qian tai yu hou tai1937Zhou Yihua 周翼华27'Chinese
176青年进行曲 - The marching of youth - Qing nian jin xing qu1937Shi Dongshan 史东山104'Chinese
180如此繁华 - Extravaganza - Ru ci fan hua1937Ouyang Yuqian欧阳予倩103'Chinese
217夜半歌声 - Song at midnight - Ye ban ge sheng1937Maxu Weibang 马徐维邦119'Chinese
233马路天使 - Street angels - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
234马路天使 - Street angel - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
258马路天使 - Street angel - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
179日出 - Sunrise - Ri chu1938Yue Feng 岳枫95'Chinese
73上海陸戦隊 - Shanhai rikusentai1939Hisatora Kumagai 熊谷久虎93'Japanese
147孤岛天堂- Orphan island paradise - Gu dao tian tang1939Cai Chusheng 蔡楚生92'Chinese
166木兰从军 — Mulan joins the army - Mu lan cong jun1939Bu Wancang 卜万仓89'Chinese
183少奶奶的扇子 - The mistress's fan - Shao nai nai de shan zi1939Li Pingqian 李萍倩92'Chinese
199万众一心 - Million people, one mind - Wan zhong yi xin1939Ren Pengnian 任彭年79'Chinese
206武则天 - Empress Wu - Wu Zetian1939Fang Peilin 方沛霖110'Chinese
226中华儿女 - Children of China - Zhong hua er nu1939Shen Xiling 沈西苓85'Chinese
153混江龙李俊 - Li Jun, a hero in the river - Hun jiang long Li Jun1940Wang Yuanlong 王元龙89'Chinese
171宁武关 - Ningwu guan - Ning wu guan1941Bu Wancang 卜万仓25'Chinese
194铁扇公主 - Princess iron fan - Tie shan gong zhu1941Wan Lanming 万籁鸣;Wan Guchan 万古蟾72'Chinese
134春 - Spring - Chun1942Yang Xiaozhong 杨小仲 105'Chinese
177秋海棠 - Begonia - Qiu hai tang1943Maxu Weiang 马徐维邦202'Chinese
224渔家女 - The fisherman's daughter - Yu jia nu1943Bu Wancang 卜万仓106'Chinese
151红楼梦 - Dreams of the red mansions -Hong lou meng1945Bu wancang 卜万仓124'Chinese
164摩登女性 - Modern woman - Mo deng nu xing1945Tu Guangqi 屠光启68'Chinese
108乘龙快婿 — Ideal son-in-law — Cheng long kuai xu1947Zhang Juxiang 张骏祥 81'Chinese
112还乡日记 — Diary About Returning To The Native — Huan xiang ri ji1947Zhang Junxiang 张骏祥 112'Chinese
   
100 results (1/2 pages)     12       
 
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


Page rendering in 0.027s