100 documents
return to data set
   
100 results (1/2 pages)     12       
ID Title Year of release Director Duration Language 
136慈母曲 - Mother's song - Ci mu qu1937Zhu Shilin 朱石麟 112'Chinese
172前台与后台 - The front and the back of the stage - Qian tai yu hou tai1937Zhou Yihua 周翼华27'Chinese
229姊妹花 - Twin sisters - Zi mei hua1933Zheng zhengqiu 郑正秋110'Chinese
142二百五小传 - A biography of a fool - Er bai wu xiao zhuan1949Zheng Xiaoqiu 郑小秋91'Chinese
160林则徐 - The Opium Wars - Lin ze xu1959Zheng Junli 郑君里;Ceng Fan 岑范100'Chinese
149枯木逢春 - Spring comes to the withered tree - Ku mu feng chun1961Zheng Junli 郑君里95'Chinese
170聂耳 - Nie Er - Nie Er1959Zheng Junli 郑君里118'Chinese
205乌鸦与麻雀- Crows and sparrows - Wu ya yu ma que1949Zheng Junli 郑君里106‘Chinese
173女儿经 - Bible for girls - Nu er jing1934Zhang Shichuan 张石川;Li Pingqian 李萍倩;程步高 Cheng Bugao;Shen Xiling 沈西苓;Yao Sufeng姚苏凤;Zheng Zhengqiu 郑正秋;Xu Xinfu 徐欣夫;Chen Kengran 陈铿然;Wu Cun 吴村163'Chinese
110劳工之爱情 — Labour's love — Lao gong zhi ai qing1922Zhang Shichuan 张石川 22'Silent
227脂粉市场 — The market of beauty - Zhi fen shi chang1933Zhang Shichuan 张石川80'Silent
163明末遗恨 - Eternal regret of Dynasty Ming - Ming mo yi hen1936Zhang Shankun 张善琨93‘Chinese
145风雨江南 - The special marriage - Feng yu jiang nan1949Zhang Min 章泯103'Chinese
108乘龙快婿 — Ideal son-in-law — Cheng long kuai xu1947Zhang Juxiang 张骏祥 81'Chinese
112还乡日记 — Diary About Returning To The Native — Huan xiang ri ji1947Zhang Junxiang 张骏祥 112'Chinese
74三毛从军记 - San Mao joings the army - San mao cong jun ji 1992Zhang Jianya 张建亚90'Chinese
15雪中孤雏 - An orphan - Xue zhong gu chu1929Zhang Huimin 张惠民75'Silent
179日出 - Sunrise - Ri chu1938Yue Feng 岳枫95'Chinese
13马路天使 - Street angel - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
14都市风光 - Scenes of city life - Du shi feng guang1935Yuan Muzhi 袁牧之92'Chinese
233马路天使 - Street angels - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
234马路天使 - Street angel - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
258马路天使 - Street angel - Ma lu tian shi1937Yuan Muzhi 袁牧之87'Chinese
197桃李劫 - Plunder of Peach and Plum - Tao li jie1934Ying Yunwei 应云为121'Chinese
127宝莲灯 - Magic lamp - Bao lian deng1959Ye Ming 叶明 79'Chinese
134春 - Spring - Chun1942Yang Xiaozhong 杨小仲 105'Chinese
144风云儿女 - Children of troubled time - Feng yun er nü1935Xu Xingzhi 许幸之89'Chinese
143方珍珠 - Fang Zhenzhu - Fang zhen zhu1952Xu Changlin 徐昌霖96'Chinese
175情海重吻 - Kisses Once - Qing hai chong wen1928Xie Yunqing 谢云卿60'Silent
188大李小李和老李 - Big Li, Young Li and Old Li - Da li xiao li he lao li1962Xie Jin 谢晋82’Chinese
203舞台姐妹 - Stage sisters - Wu tai jie mei 1964Xie Jin 谢晋112'Chinese
215鸦片战争 - The opium war - Ya pian zhan zheng1997Xie Jin 谢晋153'Chinese
155浪淘沙 - The desert island - Lang tao sha1936Wu Yonggang 吴永刚68'Chinese
185神女 - The Goddess - Shen nu1934Wu Yonggang 吴永刚76'Silent
228壮志凌云 - Soaring aspiration - Zhuang zhi ling yun1936Wu Yonggang 吴永刚94'Chinese
153混江龙李俊 - Li Jun, a hero in the river - Hun jiang long Li Jun1940Wang Yuanlong 王元龙89'Chinese
126白毛女 - The white-haired girl - Bai mao nü1950Wang Bin 王滨; Shui Hua 水华 130'Chinese
194铁扇公主 - Princess iron fan - Tie shan gong zhu1941Wan Lanming 万籁鸣;Wan Guchan 万古蟾72'Chinese
164摩登女性 - Modern woman - Mo deng nu xing1945Tu Guangqi 屠光启68'Chinese
193天堂春梦 - Dream in paradise - Tian tang chun meng1947Tang Xiaodan 汤晓丹125'Chinese
137大路 - The Great road - Da Lu1934Sun Yu 孙瑜 103'Chinese
154火山情血 - Revenge bythe volcano - Huo shan qing xue1932Sun Yu 孙瑜95’Silent
196体育皇后 - Queen of sports - Ti yu huang hou1934Sun Yu 孙瑜85'Silent
204武训传 - The life of Wuxun - Wu xun zhuan1952Sun Yu 孙瑜208'Chinese
209小玩意 - The little toys - Xiao wan yi1932Sun Yu 孙瑜103'Silent
219野玫瑰 - Wild rose - Ye mei gui1932Sun Yu 孙瑜70'Silent
16天明 - Daybreak - Tian ming1933Sun Yu 孙瑜96'Silent
128八千里路云和月 - Eight thousand li of cloud and moon - Ba qian li lu yun he yue1947Shi Dongshan 史东山 124'Chinese
176青年进行曲 - The marching of youth - Qing nian jin xing qu1937Shi Dongshan 史东山104'Chinese
222银汉双星 - Two stars of the milky way - Yin han shuang xing1931Shi Dongshan 史东山79'Silent
114十字街头 — Crossroads — Shi zi jie tou1937Shen Xiling 沈西苓 110'Chinese
133船家女 - Boatman's daughter - Chuan jia nü1935Shen Xiling 沈西苓 101'Chinese
226中华儿女 - Children of China - Zhong hua er nu1939Shen Xiling 沈西苓85'Chinese
198万家灯火 - Myriads of Lights - Wan jia deng huo1948Shen Fu 沈浮115'Chinese
213希望在人间 - Hope in the world - Xi wang zai ren jian1949Shen Fu 沈浮109'Chinese
115太太万岁— Long live the missus — Tai tai wan sui1947Sang Hu 桑弧 107'Chinese
131不了情 - Lingering passion - Bu liao qing1947Sang Hu 桑弧 92'Chinese
141恶邻 - Greedy Neighbours - E lin1933Ren Pengnian 任彭年41'Silent
199万众一心 - Million people, one mind - Wan zhong yi xin1939Ren Pengnian 任彭年79'Chinese
180如此繁华 - Extravaganza - Ru ci fan hua1937Ouyang Yuqian欧阳予倩103'Chinese
   
100 results (1/2 pages)     12       
 
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


Page rendering in 0.027s